Základní texty

Otče nás

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuváděj v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Velké vyznání víry

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věčíme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Duch Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!

Desatero Božích přikázání

I. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

II. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho; nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

III. Nezneužiješ jméno svého Pána Boha; Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by to učinil.

IV. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

V. Cti svého otce a matku.

VI. Nezabiješ.

VII. Nesesmilníš.

VIII. Nepokradeš.

IX. Nevydáš proti svému bližnímu křivého svědectví.

X. Nebudeš dychtit po nikom a po ničem, kdo nebo co patří tvému bližnímu.