Adopce na dálku

Již čtyři roky je naše farnost Církve československé husitské „kolektivním rodičem“ dvou dětí ze Zakarpatské Ukrajiny, z místa odkud do Blanska připutoval i náš kostelík. Zakarpatská Ukrajina je krajinou civilizací příliš nedotčenou. Je zde vysoká nezaměstnanost, která má ve spojení s nedostatkem pracovních příležitostí negativní vliv na životní podmínky, jak hmotné tak kulturní a duchovní. Mnoho dětí tak vyrůstá v naprosto nevyhovujícím a mnohdy demotivujícím prostředí. Největšími problémy je zde chudoba, nedostatečná vzdělanost, korupce a alkoholismus. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel je dřevozpracující průmysl a podhorské zemědělství.

Adopce na dálku je dlouholetým prověřeným projektem Charity Česká republika. Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko – opavské jej na Zakarpatské Ukrajině realizuje již od roku 2002. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné vzdělání a pozvednout hmotnou a duchovní úroveň jejich rodin. Dlouhodobým cílem je zvýšení vzdělanosti a kvality života na Zakarpatské Ukrajině.

Adoptivním rodičem se může stát kdokoli, kdo má otevřené srdce i dlaň a chce pomáhat.  S adoptivním rodičem je uzavírána pro konkrétní dítě darovací smlouva na dobu neurčitou. Požadovaná částka je 6 000 Kč ročně – periodicitu splátek (roční, půlroční, kvartální, měsíční) si rodič volí sám podle svých možností.

Základním kritériem je potřebnost dítětem bez ohledu na národnost, náboženství, pohlaví či jiné faktory.
Zařazovány jsou děti předškolního, školního věku, případně studenti.  Děti jsou do projektu vybírány na základě informací místních koordinátorů, kteří mají přehled o potřebných dětech ve svých vesnicích. Podněty získává DCHOO také při pravidelných vizitacích.

Důstojný život

V loňském roce jsme vstoupili i do dalšího projektu Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO) –  „Důstojný život“.  Tento projekt si bere za cíl dopomoci zajistit důstojný život seniorům a zdravotně postiženým z této oblasti, kteří žijí na hranici bídy, a naše farnost pomáhá třem seniorům.  Protože pomoc směrovaná do této oblasti není veřejnosti příliš známá, nabízíme vám následující stručnou informaci. Možná Vás tato forma pomoci osloví a připojíte se i vy do pomoci lidem v oblasti, která byla součástí naší první republiky. Ještě mnozí senioři mají ve svém rodném listě zapsáno, že se narodili v ČSR. V podhorských oblastech Zakarpatské Ukrajiny dosud nefunguje systém sociálního zabezpečení a péče o sociálně ohrožené skupiny, na který jsme ve střední a západní Evropě zvyklí. Žije zde mnoho osamělých, nemohoucích seniorů, pobírajících velmi nízký důchod. Stále je však řada důchodců zcela bez příjmů. Poskytovaný důchod zdaleka nestačí na pokrytí základních životních potřeb, jako je jídlo, ošacení, otop a léky (ve zdravotnických zařízeních se platí za léky, provedené ošetření, pobyt v nemocnici).  Požadovaná částka pomoci je 2 400 Kč ročně – periodicitu splátek (roční, půlroční, kvartální, měsíční) si dárce volí sám podle svých možností.

Od roku 2003 působí v tjačivském okrese farní pečovatelská služba, která seniorům a zdravotně postiženým pomáhá

Oba projekty realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko – opavské ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč. V místě je pak projekt organizačně zajišťován hlavní koordinátorkou v Tjačivu a sítí místních, podmínek dobře znalých, koordinátorů v jednotlivých obcích. Garantem projektu na Ukrajině je slovenský misionář O. Petr Krenický, působící v této oblasti od roku 1993.

Devadesát procent příspěvků projektů je využit ve prospěch dětí a seniorů. Režijní náklady jsou minimální – pouhých deset procent.

Vzhledem k blízkosti Ukrajiny je možné obdarované navštívit. Dvakrát ročně v letních měsících pořádá Diecézní charita cestu adoptivních rodičů, během které mají dárci zapojení v projektech Adopce na dálku a Důstojný život možnost osobně se setkat s těmi, které podporují a také alespoň trochu poznat podmínky a prostředí, ve kterých žijí.

Více informací získáte na webových  stránkách  diecézní charty http://www.shp-ukrajina.cz/adopce-na-dalku/  nebo u nás v Blansku v dřevěném kostelíku.