Obnova bohoslužeb

„Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.“ (Žalm 91)

Podle nejnovějších informací umožní vláda ČR konání veřejných bohoslužeb od 24. dubna pro maximální počet 15 účastníků, od 11. května pro 30 účastníků, od 25. května bez omezení. 
Zájemci o společné slavení bohoslužeb v tento čas, prosím, hlaste se bratru faráři, abychom počty účastníků mohli dodržet. Děkujeme!
Duchovní život se jistě nevyčerpává účastí na bohoslužbě, křesťanskou víru však nemůžeme zredukovat na soukromou zbožnost. Nelze ji ani přesunout do virtuální reality, na internetové stránky. Jsme Tělem Kristovým – a tuto skutečnost slavíme ve společenství.
Respektujeme veškerá karanténní opatření. Zároveň vnímáme, že bez postupné obnovy zásadního rozměru vytváření živého duchovního společenství bychom se prohřešili vůči poslání, které jsme od Krista přijali. Jde o poslání duchovně pečovat jeden o druhého. Východiskem duchovní péče je láska k Bohu, k bližním i k sobě samému, která se uskutečňuje obrácením a následováním Krista v duchu evangelia.
Jedním z prostředků, jímž se nám dostává potřebné Boží milosti k evangelijnímu životu, je společné slavení liturgie, při níž je Kristus v našem středu a svým slovem a svátostmi proměňuje naše srdce. Nejenom chlebem živ je člověk. Pro křesťana je duchovní pokrm stejně důležitý jako potrava pro tělo.
Dáváme požehnání, abychom opět slavili veřejné farní bohoslužby a další obřady.
Stále je nezbytné dbát na hygienu a nepodceňovat riziko přenosu infekcí. V rámci pastorační péče je velmi důležité udržovat kontakt s farníky, u nichž hrozí izolace, osamění a negativní dopady na psychiku.

Praktická doporučení pro obnovení bohoslužeb: 

 • maximální počet účastníků (zpočátku do 15 osob) určit dle kapacity liturgického prostoru tak, aby byl zajištěn dostatečný odstup (min. 2 metry) mezi jednotlivci
 • až do odvolání všichni účastníci bohoslužby nosí roušku či jinou ochranu obličeje
 • u vchodu do liturgického prostoru bude k dispozici dezinfekce na ruce
 • liturgický prostor bude udržován v čistotě, po každé akci vyvětrán a dezinfikován (zvláště podlaha, lavice, kliky, toalety a další kontaktní místa)
 • duchovní si před bohoslužbou dezinfikuje ruce, taktéž před přípravou darů na stole Páně a poté před samotným vysluhováním Večeře Páně
 • účastníci přistupují k přijímání Večeře Páně, roušku si sundají pouze na moment přijetí svátosti
 • čistotě prostoru kostela a jeho příslušenství je věnována mimořádná péče
 • pozdravení pokoje, přivítání, rozloučení se děje pouze slovně (bez podávání ruky).
 • až do odvolání je zrušen veškerý další program, který vyžaduje shromažďování lidí
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty