Naše bohoslužba

Před bohoslužbou se společně modlíme

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Pane církve a Pane můj!
Vím, že všude, kde je zvěstováno tvé evangelium a kde lidé po něm touží, je tvoje církev. Patří do ní lidé, a přece je tvým dílem. Ty sám ji vedeš a oživuješ svým Duchem v Ježíši Kristu a osvěcuješ svým slovem. Děkuji ti, že i já smím náležet k tvému Božímu lidu. Stůj, věčný Pastýři, i nadále při své církvi a naplňuj ji pravou vírou a poslušností tvé vůle. Probouzej ji z každé ospalosti a z každého pohodlí skrze své věrné služebníky. Posiluj její duchovní, aby tvé evangelium věrně zvěstovali a tvým slovem těšili a napomínali tvůj lid. Dej, abychom se v církvi vzájemně milovali, laskavě se k sobě chovali a ve víře jeden druhého posilovali. Pomáhej našim rodičům, aby své děti vychovávali v bázni před tebou, a dětem dej, aby své rodiče ctili a milovali. Posiluj i v mém srdci semeno víry, aby rostlo a přinášelo plody života čistého a tobě milého.  Dej mi radostnou odvahu, abych se za tvé evangelium nikdy nestyděl(a), ale statečně vždy vydával(a) svědectví o tobě, maje na paměti slova tvého Syna Ježíše Krista: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Udělej ze mne živou ratolest na kmenu tvé církve, abych nesl(a) ovoce a aby mé ovoce bylo dobré.

Amen.

Úvodní píseň

“Čísla písní, které se zpívají, najdete vyvěšená v číselníku.  Jakmile začnou hrát varhany lid povstane “

D: Milost Pána Ježíše Krista ( + všichni se znamenají křížem) a láska Boží a společenství Ducha svatého se všemi vámi.

L: I s tebou Hospodin.

D: Blahoslaveno buď, ó Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků.

L: Bůh v nás a my v Bohu.

D: Bože věčný, rty i srdce naše otevři.

L: Neboť duch náš touží povznésti se k tobě v zbožné modlitbě.

D: Upřímně se tobě z hříchu vyznat a vin svých.

L: Tobě prosby přednést, chválu vzdát i vroucí dík.

D: Bože dobrý, proto k upřímnosti probuď duše naše!

L: Aby duch náš viny prost povznesl se k tobě obětí čistou.

“Duchovní několika slovy uvede téma slavené liturgie, případně svátosti, která bude udílena nebo vzpomínku na zemřelé na něž budeme pamatovat. Vyzve společenství k vnitřní zpovědi a zpytování svědomí Každý rekapituluje uplynulý čas svého života před Bohem, sebou i svými bližními.”

Chvíle tich a vnitřní zpovědi

D:, L: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého stvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým, a ze srdce jich litujíce prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

D: Hospodine, z hloubi srdce litujeme, že provinili jsme se před tebou.

L: Odpusť nám a v našem úsilí o nápravu nás posiluj.

D: Prosíme tě: rozjasni již tvář svou láskyplnou nad námi.

L: Aby záře lásky tvé a pravdy tvé nás opět zradostnila život náš.

D: A my s tebou usmířeni s radostí se věnovali dílu svému.

L: V síle tvé a s tebou, Hospodine.

Zaslíbení božího odpuštění 

“Rozhřešení, zpravidla se znamenáme + křížem.”

Píseň

“Zpívá pěvecký sbor”

Lektor čte úvodní biblický text ze Starého zákona.

Tužby

D: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!

L: Kyrie eleison.

D: Druhá prosba.

L: Gospodi pomiluj.

D: Třetí prosba.

L: Smiluj se Hospodine.

Sborové modlitby a přímluvy

Sborové modlitby a přímluvy mají děti, které půjdou poprvé k večeři Páně.

Na jednotlivé modlitby a přímluvy lid odpovídá zpěvem :

Smiluj se, Hospodine!

D: Přispěj nám, sílu dej a v dobrém nás zachovej, svatý Bože, svou milostí. Pane Bože náš, tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shlédni na nás v tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví svému.
Neboť tobě jen náleží veškerá čest, i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.

L: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

Lektor čte modlitbu a druhý biblický text z epištol Nového zákona.

Blahoslavenství

“mění se podle času liturgického roku”

D: Blahoslavení milosrdní,

L: neboť oni také milosrdenství dojdou.

D: Blaze těm, kdo žízní po pravdě

L: neboť jejich je touha přec bude naplněna.

D: Blaze těm, kdo působí pokoj,

L: neboť oni jistě dětmi Božími již jsou.

D: Proto radujte se a těšte,

L: neboť nebe v duši vaší bude odměnou.

Evangelium

D: Slovo Boží

“lid povstane”

L: Zbožně je vyslechněme.

D: Pokoj Vám!

L: I duchu tvému.

D: Čtení svatého evangelia podle sepsání Matoušova ( Markova, Lukášova, Janova)

L: Sláva Bohu v Kristu !

Duchovní čte text evangelia

L: Za tvé Slovo, Bože, dík.

“Lid usedne”

Kázání

“Chvíle ticha po kázání je k modlitbě nad slyšeným zvěstováním Božího slova.”

Vyznání víry

“Je odpovědí na zvěstované slovo, o svátcích se zpívá, jako píseň číslo 1”

D-L: Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky i Otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, štastni byli, život pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a život věčného tak jistě dosáhli.

Tak staň se !

Píseň

“Zpívá pěvecký sbor”

Obětování

D: Biblické slovo ke slavení Ježíšova stolu.

D: V míru a pokoře podejme srdce svá Bohu oběť svatou.

L: Na usmířenou a v oběť chvály.

D: Modlitba … po věky věků.

L: Amen.

D: Vzhůru srdce!

L: Zvedněme k Hospodinu !

D: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.

L: Důstojno a správno jest!

D: Modlí se chvalozpěv

L-D: Svatý, svatý, svatý, Hospodine zástupů. Plná jsou tě nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech ! Ale požehnaný též, jenž přichází tu k nám tvým jménem. Sláva ti, sláva ti na výsostech.

Kánon

D: Modlitba před zpřítomněním večeře Páně /Kánon/

“Lid povstane”

Zpřítomění večere páně

D: Když Pán Ježíš Kristus usedl s apoštoly svými naposled a své spasné dílo chtěl lidstvu zpřítomnit pro věky budoucí, vzal chléb, vzdal za něj díky, lámal a rozdával jim jej: Toto je mé tělo, které se vydává za vás. Pak i kalich s vínem po večeři vzal, aby ukázal nám smysl životního utrpení a do srdcí vštípil přesvědčení, že se má člověk člověku z lásky obětovat a přijímat z kalicha života sladké, trpké, příjemné i odporné. Požehnal a pak jim z něho dával pít: Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která prolévá se za vás. To čiňte na mou památku.

L:Amen. „ Kdekoliv shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem vprostřed nich.“

“chvíle ticha, varhanní mezihra”

D: Kristus vprostřed nás

L: S námi je a povždy bude

“chvíle ticha”

Modlitba o ducha svatého

L: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc a sláva na věky. Amen

Lámání chleba

D: Chléb živý, Bože –

L: dals nám v Ježíši Kristu, Pánu našem

D: K slávě své a k naší spáse láme se nám zaslíbený ten chléb nebeský, svatý dar všem dětem Božím daný, povždy je přijímán a neubývá nikdy a posvěcuje ty, kdo jej přijímají.
Pokoj Páně povždy s vámi!

L: I s duchem tvým.

D: Modlitba sjednocení.
D: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

“Lidé se vzájemně zdraví slovy: “Pokoj tobě””

D: Modlitba před stolování s Ježíšem… společně třikrát vyznáváme:

D- L: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale jenom slovo a uzdraveny budou duše naše.

D: Výzva na cestu ke stolu Páně.

D-L: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám.

Píseň při přijímání

“Zpívá pěvecký sbor”

Přijímání

L: Jsme živi, avšak již ne my. Žije v nás Kristus.

Amen

“Lid usedne”

Oznámení

“Co se bude dít v příštím čase ve společenství farnosti”

Modlitba

Požehnání

“Lid povstane”

D: Pán s vámi!

L: I s Duchem tvým!

D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista ( + všichni se znamenají křížem) i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.

L: Po věky věků!

Závěrečná píseň