Místa kde se setkáváme

Chceme Vás provést místy, kde se v naší farnosti setkáváme při bohoslužbách. Budeme rádi, když otevřete dveře a přijmete naše pozvání. Těšíme se s Vámi kdykoliv a kdekoliv na viděnou.


BLANSKO – FARNÍ KOSTEL

Náš farní kostel se nachází na ulici Rodkovského 7, mírně nad středem města Blanska. O jeho historii se dozvíte více v sekci Kostel. Setkávají se zde všechny generace při bohoslužbách, pobožnostech, koncertech, kulturních akcích, křtech, svatbách i pohřebních obřadech. Jedná se o jedinou stavbu svého druhu na celé Moravě, proto i Vás zveme k prožití pěkných chvil v prostoru promodleném více než čtyřmi staletími. Ve věži kostela jsou zavěšené zvony Cyril, Metoděj a Mistr Jan Hus, které zvoní každý den ráno v 7:00 hodin poledne a klekání v 19:00 hodin večer. Na kůru kostela jsou dvou manuálové varhany s pedálem. Mají 800 druhů různých kombinací zvuků a tónů.

Pravidelné bohoslužby se zde konají celoročně každou neděli v 9:00 hodin a každý pátek v 17:30 hodin. O svátcích a různých příležitostech podle aktuálního rozpisu, který najdete vždy v aktualitách.


BLANSKO – KAPLE

Kaple se nachází v komplexu budovy centra pro seniory na ulici Pod Sanatorkou 3, v podstatě tři ulice nad farním kostelem. Od roku 2002 se zde pravidelně setkáváme k bohoslužbám. Společenství tvoří nejen obyvatelé domu, ale přicházejí i vždy s bratrem farářem sestra varhanice a věřící bydlící v okolních ulicích. Nejde tedy o uzavřené „ghetto“ obyvatel domu, ale snažíme se vzájemnými setkáními propojovat místní společenství seniorů s celou farností. Nebýt uzavření, ale naopak se setkávat a uvědomovat si, že stojíme napříč generacemi jeden o druhého.

Bohoslužby se zde konají každé úterý v 15:00 hodin.


RUDICE – KAPLE SV. BARBORY

Naše církev má v Rudici kořeny sahající do roku 1921. Dá se říci, že se sousedními Jedovnicemi byla kolébkou v našem kraji. Z Rudice pocházel také jeden z kněží, kteří jako první působili v začátcích církve, bratr farář Rudolf Juřina. Bohoslužby se konaly celá léta v tělocvičně místní školy, v modlitebně v bývalém hostinci, v modlitebně adventistů sedmého dne, v obřadní síni v dělnickém domě. Po 2. světové válce měl zde být postaven Husův sbor. K výstavbě vlastního kostela však nedošlo, protože na válkou poškozeném farním kostele v Blansku se konaly stálé nákladné opravy. V padesátých letech to potom už nebylo možné z politických důvodů. V roce 2002 byla dostavěna římskokatolická kaple sv. Barbory. Pohostinně máme tedy bohoslužby v tomto útulném liturgickém prostoru. Biblické hodiny se konají od října do dubna každý pátek v 19:00 hodin.

Na rozcestí v rudické části Hajce, byla naší farností v roce 2013 postavení nová Boží muka. Jedná se o národní Boží muku, neboť na čtyři světové strany, jsou v jednotlivých obloucích reliéfy svědků víry našeho národa. Zobrazují: věrozvěsty Cyrila a Metoděje, knížete Václava, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského

Bohoslužby se zde konají od října do dubna v sobotu ve 14:00 hodin, od května do září každý pátek v 18:45 hodin. Husova slavnost s průvodem, dechovou hudbou a hranicí se koná každoročně 6. 7. v 19:00 hodin nad obcí. Půlnoční bohoslužba na štědrý den 24. 12. Ve 23:30 hodin se koná pod širým nebem na návsi ve středu obce a doprovází ji dechová hudba.


BRŤOV – KAPLE MARIE MATKY PÁNĚ

Kapli najdete ve středu obce u na návsi. Ve věži je zavěšený zvon, který zvoní každý den poledne a klekání. Pěkným zvykem je přátelské posezení zpravidla po každých bohoslužbách, kdy ještě v kruhu společně posedíme.

V milém společenství se setkáváme u stolu Páně v kapli Marie Matky Páně každou neděli v 11:00 hodin. O všech svátcích liturgických a svědků víry je bohoslužba v 19:00 hodin. Poutní bohoslužba je vždy kolem 15. srpna v sobotu v 19:00 hodin. 
LYSICE – KAPLE MÍSTNÍHO ZÁMKU A OBŘADNÍ SÍŇ ÚŘADU MĚSTYSE

Na horním náměstí ve středu obce stojí budova obecního úřadu, kde v přízemí je místo pro slavení společného setkání s Pánem. Církev zde má kořeny již od roku 1922, kdy se celá léta shromáždění konala v místní škole. Malé shromáždění během roku se zněkolikanásobí při slavnostních svátečních bohoslužbách, kdy je prostor přeplněný všemi generacemi. Rodová a rodinná tradice v předávání víry je nosná pro toto společenství. Náboženství pro děti, příprava a vysluhování svátostí patří k samozřejmostem místní církve. Bohoslužby se od dubna do října konají v kapli lysického zámku a od listopadu do velikonoc v obřadní síni úřadu městyse.

Během roku je program pravidelných bohoslužeb následující. Od Dušiček do Velikonoc /zimní období/ se bohoslužby konají v sále budovy úřadu městyse v Lysicích na tzv. Horním náměstí, vždy první sobotu v měsíci v 17:30 hodin. Od Velikonoc do dušiček /letní období/ slavíme bohoslužby v zámecké kapli lysického zámku, vždy první sobotu v měsíci v 19:00 hodin. Setkáme se na nádvoří před zámkem a jdeme společně do kaple, kde v krásném prostředí slavíme Liturgii. O svátcích potom podle farního programu. Tradiční Husova slavnost se koná při venkovních bohoslužbách na Horním náměstí, před radnicí vždy 5. 7. v 19:00 hodin. Je také zapálena symbolická hranice a průvod.


BOSKOVICE – EVANGELICKÝ KOSTEL

V prostorách slohově čistého funkcionalistického chrámu z roku 1941 se s přestávkami setkáváme po celé období. Stojí na ulici Hybešové. Od roku 1929, kdy zde byla církev založena, se shromáždění konala v sokolovně. V padesátých a šedesátých letech byl v Boskovicích filiální farní úřad, kde působilo několik našich duchovních. Krásné 2manuálové varhany znějí prostorem k modlitbě a oslavě Pána. Pěkné, ekumenické vztahy mezi církvemi jsou několikrát v roce provázeny schůzkami duchovních a společnými bohoslužbami. Děti chodí do náboženství, které se koná v kanceláři kostela po celý školní rok.

K bohoslužbám se zde scházíme každou neděli v 7:45 hodin. O svátcích potom na svátek Štěpána a na Hod Boží velikonoční vždy ve 7:45 hodin. 


KŘTINY – KAPLE SV. ANNY

Známé poutní Mariánské místo v srdci Moravského krasu je místem zrození naší církve již na počátku roku 1921. Místní řídící učitel František Hloušek byl vysvěcen na jáhna a působil, jako duchovní nejen zde, ale i v širém okolí. Naše společenství žilo vždy jako menšina vůči katolické většině. Bohoslužby se konaly v místní škole a díky letitému ekumenickému pochopení místního římskokatolického pana děkana P.Tomáše Prnky se již 35.let konají v létě v kapli sv. Anny a v zimě v sakristii za hlavním oltářem v poutním chrámu.

Během roku je program pravidelných bohoslužeb následující. Od Dušiček do Velikonoc /zimní období/ se bohoslužby konají v sále budovy úřadu městyse ve Křtinách, vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci ve 14:30 hodin. Od Velikonoc do dušiček /letní období/ slavíme bohoslužby v kapli Vzkříšení na křtinském hřbitově, vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 15:30 hodin.


VÍTĚJEVES – OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU

Tato malebná obec byla kolébkou naší církve již v roce 1921. Litomyšlský bratr farář Jaromír Metyš zde léta obětavě konal bohoslužby. Sál místní sokolovny mnohdy nestačil pojmout všechny účastníky. Značná část tehdy tisícové obce byla v naší církvi. Divadla, dětské besídky, orchestr, to vše fungovalo v místním společenství. Na horním konci obce měl být, po 2. světové válce postaven Husův sbor. Bohužel k tomu nedošlo. Postupné stěhování do měst, úmrtí starších a stálé změny v osobě faráře udělali své. Vždyť tato obec byla spravována nejdříve z Litomyšle, potom ze Svitav, Moravské Třebové a nakonec dvakrát v sedmdesátých a od devadesátých let z Blanska. Nynější místo k bohoslužbám je na místním obecním úřadě, stojícím při silnici ve středu obce.

Během roku je program pravidelných bohoslužeb následující. Setkáváme se v obřadní síni obecního úřadu ve Vítějevsi. Od Dušiček do Velikonoc /zimní období/ se bohoslužby konají vždy první sobotu v měsíci v 16:00 hodin. Od Velikonoc do dušiček /letní období/ slavíme bohoslužby vždy první sobotu v měsíci v 17:30 hodin.


ČERNÁ HORA – KAPLE SVATÉ RODINY

Městys severovýchodně 10 Km od Blanska. Na kopci paseka stojí krásně opravený zámek, dnes Domov důchodců. Kousek nad ním na vrcholu kopce se nachází malebná barokní kaple sv. Rodiny. Prošla celkovou rekonstrukcí a je majetkem městyse Černá Hora. Slouží našemu společenství k bohoslužbám, křestním a svatebním obřadům. Ke kapli vede citlivě do prostoru zasazená křížová cesta s reliéfy z blanenské litiny. Naše společenství zde žilo vždy jako menšina vůči katolické většině. Bohoslužby se konaly v místní škole a od padesátých let v kapli černohorského zámku.

Během roku je program pravidelných bohoslužeb v kapli sv. Rodiny následující.

Od Velikonoc do dušiček (letní období) slavíme bohoslužby vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci ve 14:00 hodin.

Od Dušiček do Velikonoc (zimní období) se bohoslužby konají v okolních obcích, protože v kapli sv. Rodiny není možné vytápění. 


SKOČOVA LHOTA

V této malé obci u Velkých Opatovic se setkáváme v hasičském domě u výletiště nebo v domě čp.6 „u Vyhlídalů“.

Bohoslužby se zde konají jen o svátcích v 11:00 hodin podle ohlášení v aktualitách.